การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
 
ติดตามผลการดำเนินงาน
 
ดาวน์โหลดแบบติดตามแผนงานและโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ที่คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
   
ดาวน์โหลดแบบรายงานโครงการระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบ ภายใน 30 วันหลังการลงนามในสัญญา โดย CIO ประจำหน่วยงานจะเป็นผู้ลงนามกำกับท้ายเอกสาร

 
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด