การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
 ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป

ให้ส่วนราชการที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่า เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณา


แบบฟอร์มตอบข้อสังเกต
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด

คู่มือ
 
 
   
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ขอใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา


แบบฟอร์มตอบข้อสังเกต
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด

คู่มือ