การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
 ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป

ให้ส่วนราชการที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่า เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ และแบบฟอร์มตอบข้อสังเกต
คู่มือจัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
 
 
   
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ขอใช้เงินงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ และแบบฟอร์มตอบข้อสังเกต
คู่มือจัดทำโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม