การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
 
  
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง "การปรับปรุงเพิ่มเติมองค์ประกอบและแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ" ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/36377 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558
 
  
เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ" ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/13176 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 
  
เรื่อง "การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร" ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 1200/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553
 
เรื่อง "หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ" ตามหลังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4956 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547
 
กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 


เกณฑ์ราคากลาง
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


คุณลักษณะพื้นฐาน
ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาราคามาตรฐานครุภัณฑ์