การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
 
 
  
เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
  เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
  1. โครงการที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินไม่เกิน 100 ล้านบาท
   ไม่พิจารณา
 
  2. โครงการที่เป็นงบประมาณของโครงการในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการย่อย รวมกันแล้วเกิน 100 ล้านบาท
  ไม่พิจารณา (ในกรณีที่มีกิจกรรมที่มีความแตกต่างกัน ไม่ใช่โครงการประเภทเดียวกัน และแต่ละโครงการสามารถแยกดำเนินการได้)
 
  3. โครงการที่เป็นงบประมาณในภาพรวมโครงการเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป แต่งบประมาณด้านคอมพิวเตอร์ไม่ถึง 100 ล้านบาท
  พิจารณา (ในกรณีที่ ถ้างบประมาณส่วนใหญ่ของโครงการเกี่ยวกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์)
 
  4. โครงการที่เป็นเงินงบประมาณจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน เช่น เงินกู้ หรือเงินกองทุน ต่าง ๆ เป็นต้น
  ไม่พิจารณา (ยกเว้นในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการฯพิจารณา) เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้อาจจะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปถ้าแหล่งเงินกู้นั้นต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินคืน
 
  5. โครงการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรอิสระ และองค์การมหาชน
  พิจารณา (ในกรณีที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดหา)
 
  6. โครงการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  ไม่พิจารณา (เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ต้องมีความคล่องตัวสูงในการบริหารจัดการ)
 
  7. โครงการที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกรอบวงเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีฯ
  พิจารณา - ในกรณีที่ ครม. มอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
 
  8. โครงการที่มีการคัดเลือกผู้รับจ้างแล้ว
  ไม่พิจารณา
 
  9. โครงการที่คณะกรรมการฯ เคยให้ความเห็นชอบไปแล้ว แต่หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ แล้วไปขอดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป
  พิจารณา
 
  10. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี เรียบร้อยแล้ว
  พิจารณา